WEBSHOP             ANTAL VAROR: 0 st           TOTALSUMMA:                                                                   0 kr    Kundvagn Logga in
  Expandera | Minimera


   Kundtjänst

Köpevillkor - Privatkonsumenter

       

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

       

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Helgsten´s i Uppsala AB.

Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

       

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Helgsten´s i Uppsala AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Helgsten´s i Uppsala AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Helgsten´s i Uppsala AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

       

Betalning

Moms ingår i alla priser (där annat ej anges), men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott, faktura, avbetalning, internetbank eller kortbetalning via Internet. Vi använder Payson betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, internetbank eller paysonkonto. För avbetalning använder vi Wasakredit.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

       

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% per månad från förfallodagen. Helgsten´s i Uppsala AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Helgsten´s i Uppsala AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

       

Leverans och avbeställning

Beställningar av oss lagerförda varor mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Helgsten´s i Uppsala AB:s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

       

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Helgsten´s i Uppsala AB antigen per e-post eller fax.

       

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Helgsten´s i Uppsala AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.

       

Ansvar för fel

Helgsten´s i Uppsala AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Helgsten´s i Uppsala AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

       

       

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Helgsten´s i Uppsala AB:s reklamationsavdelning på telefon 018-205050, via e-post info@helgsten.se eller via Helgsten´s i Uppsala AB:s hemsida www.helgsten.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

       

Vid samtliga fall då en vara returneras till Helgsten´s i Uppsala AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Helgsten´s i Uppsala AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 259:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Helgsten´s i Uppsala AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

       

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Helgsten´s i Uppsala AB för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

       

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Helgsten´s i Uppsala AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

       

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Helgsten´s i Uppsala AB, debiteras en avgift om 259:- + moms och frakt för att täcka Helgsten´s i Uppsala AB:s kostnader för transport och administration.

       

Transportskadat gods

Om en vara från Helgsten´s i Uppsala AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

       

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Helgsten´s i Uppsala AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Helgsten´s i Uppsala AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

       

Övrigt

Helgsten´s i Uppsala AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Helgsten´s i Uppsala AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Helgsten´s i Uppsala AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

 
helgsten.se
svets och smide.se